Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55- 57).

RC Sombor je dao preporuku za tretman 29.03. ali zbog osetljive fenofaze razvoja u kojoj se jabuka trenutno nalazi, preporučuje se proizvođačima da pred najavljene padavine urade tretman u cilju zaštite novoformirane lisne mase od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke Venturia inaequalis

Poljoprivrednim proizvođačima koji su tretman uradili na osnovu preporuke od 29.03. preporučuje se primena preventivnih fungicida na bazi aktivne materije kaptan u koncentraciji 0,2% -Agrokaptan, Agrokaptan 80 WG, Captan 50 WP, Captan 80 WG, Merpan 48 SC, Merpan 50WP, Merpan 80 WDG, Metod 480 SC, Optimist, Pillarus 70 WG i drugi.

Proizvođači koji posle primene preparata na bazi bakra nisu sproveli tretman , preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb u koncentraciji 0,2-0,25% - Dithane M-45, Prevent 80WP, Mankogal extra , Mankogal 80,Manfil 80 WP, Penncozeb WG, Titular 75 WDG ili drugi

U cilju zaštite jabuke od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), a naročito u zasadima u kojima je zastupljen sortiment koji je osetljiv na ovog prouzrokovača kao i u zasadima u kojima je u prethodnim godinama registrovano prisustvo simptoma ovog prouzrokovača, preporučuje se primena fungicida na bazi aktivne materije meptildinokap - Karathane gold 350 EC.

jabuka-fenofaza-razvoja-jabuke-sorta-ajdared-2021-04-01

slika 1 - fenofaza razvoja jabuke-sorta Ajdared

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 02. 04. 2021. u kategoriji pis