Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi bokorenja

-ječmovi –od 2 do 5 vidljivih stabala (BBCH 22-25)

-pšenice –od 1 do 4 vidljiva stabla ( BBCH 21-24).

Vizuelnim pregledom useva pšenica, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice (prouz. Erysiphe graminis)-do 5 % biljaka

-sive pegavosti lista (prouz.Septoria tritici)-na 2-35% biljaka

-rđe (prouz Puccinia spp)-na pojedinačnim biljkama

Tabelarni prikaz rezultata vizuelnih pregleda pšenice:

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Puccinia spp

Apatin

22

4

10

-

Fenbah

24

5

29

-

Gakovo

21

-

5

2

Riđica

24

-

35

-

Kljajićevo

22

-

2

-

Karavukovo

21

-

2

-

 

  Vizuelnim pregledom useva ječma, registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice (prouz. Erysiphe graminis)-na do 7 % biljaka

-mrežaste pegavosti ječma (prouz Pyrenophora teres) –na 5-30% biljaka

-sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis)-na do 5 % biljaka

-rđe (prouz Puccinia hordei) –na do 3 % biljaka

 

Tabelarni prikaz rezultata vizuelnih pregleda ječma:

Lokalitet

BBCH

% napadnutih biljaka

Erysiphe graminis

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Puccinia spp

Apatin

25

7

3

4

1

Fenbah

25

6

30

9

2

Gakovo

22

-

5

5

-

Kljajićevo

23

-

5

5

-

Karavukovo

25

6

30

5

3

 

Prilikom pregleda nismo registrovali prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na usevima, naročito na onim koji su posejani u ranijim rokovima, registrovali smo prisustvo simptoma oštećenja koja su nastala izmrzavanjem useva tokom druge polovine februara.

Na pregledanim parcelama i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Poljoprivrednim  proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko se prilikom pregleda registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci na bazi aktivne materije cinkfosfida. Nakon  postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 07. 03. 2021. u kategoriji pis