Vreme je za prvi fungicidni tretman u usevima ozimih ječmova

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi rasta stabljike (od početka rasta stabla do faze prvog kolenca - BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz Pyrenophora teres) na 50-75 % biljaka dok su simptomi pepelnice strnih žita (prouz Erysiphe graminis) uočeni na 10-15 % biljaka, rđe ječma (prouz Puccinia hordei) na do 10% biljaka kao i sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na 10% biljaka. U odnosu na prethodne preglede utvrđeno je da je došlo do širenja simptoma navedenih patogena pa se simptomi uočavaju i na gornjim listovima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i ukoliko se prilikom pregleda uoči prisustvo biljaka sa simptomima na nivou praga štetnosti (više od  10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca) sprovedu tretman nekim od navedenih  fungicida:

 • Amistar Prime (a.m. azoksistrobin + fenpropidin) 0,75 l/ha + 0,45 l/ha, 
 • Teatar Plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 0,6-1 l/ha,
 • Custodia (a.m. azoksistrobin + tebukonazol) 0,8 l/ha,
 • Maxentis (a.m. protiokonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha,
 • Verben (a.m. protiokonazol+prokvinazid) 0,75-1 l/ha,
 • Elatus era (a.m. protiokonazol + benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha,
 • Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol + trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha,
 • Delaro forte (a.m. protiokonazol + spiroksamin + trifloksistrobin) 0,75 l/ha,
 • Falcon Forte (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) 0,7-1 l/ha,
 • Duett turbo ( a.m. revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha,
 • Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha 

ili neki drugi registrovani fungicid.

Prilikom pregleda i dalje se uočavaju aktivne rupe od glodara pa se proizvođačima preporučuje pregled parcela u cilju utvrđivanja njihovog prisustva kao i broja aktivnih rupa/ha. Ukoliko se registruje br aktivnih rupa na nivou praga štetnosti za poljsku voluharicu (Microtis alvaris) 10-500 aktivnih rupa /ha i/ili za poljskog miša (Apodemus spp.)  10-50 aktivnih rupa/ha, preporučuje se primena rodenticida u vidu gotovih mamaka.

   

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 19. 03. 2024. u kategoriji savetodavstvo i prilozi