Zaštita postrne soje

Na području delovanja RC Sombor, usevi postrne soje u zavisnosti od rokova setve  se nalaze u fenofazi cvetanja i razvoja ploda (BBCH 65-73 ).

Vizuelnim pregledom useva postrne soje na više različitih lokaliteta registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na preko 20% biljaka. Poslednjih dana se beleže veliki ulovi imaga pamukove sovice na svetlosnim lovnim lampama, na dnevnom nivou lovi se preko 100 jedinki. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi pamukove sovice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva postrne soje i utvrđivanje prisustva položenih jaja i larvi pamukove sovice. U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Međutim, u drugim ratarskim useva (kukuruz, š.repa) registrovani su sledeći insekticidi:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)  0,2 – 0,25 l/ha

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Avaunt (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha

Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

U biljkama iz iste familije kao što je i soja (boranija, grašak) za suzbijanje pamukove sovice je registrovan insekticid Harpun (piriproksifen) 0,05-0,075% i ima karencu 7 dana.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 25. 08. 2021. u kategoriji pis