Folijarna prihrana

Ishrana biljaka preko korena, naročito kod većine poljoprivrednih kultura, od prevashodnog je značaja za porast i razvoj biljaka, odnosno njihovu proizvodnost, koju izražavamo veličinom prinosa. Hraniva koja se unose u zemljište mogu se dodavati kao organska i mineralna đubriva, preko zemljišta, folijarno i fertirigacijom.Smatra se da unošenje hranljivih elemenata preko zemljišta tokom vegetacije ne daje očekivane rezultate, naročito u periodu suše kada zbog nedovoljne količine padavina hranljivi elementi postaju  neaktivni i na taj način nedostupni biljkama, pa se u takvim slučajevima primenjuje folijarna prihrana da bi se došlo do kvalitetnog, visokog i stabilnog prinosa. Folijarna đubriva nikad ne mogu da zamene osnovna đubriva, ali mogu da se koriste kao dopunska đubriva u slučaju utvrđivanja nedostatka nekog makro ili mikro elementa. U kojoj  koncentraciji  će se primenjivati folijarna đubriva zavisi o kom usevu je reč, đubrivu koje će se koristiti i da li se đubri miro ili makro elementima. Za mikro elemente primenjuje se koncentracija od 0,1-2 % dok za makro elemente 4-7 %. Efekti primene folijarnih đubriva mogu se vrlo brzo uočiti na biljkma. Nakon nekoliko dana dolazi do povećanja habitusa biljaka, biljke dobijaju intezivniju zelenu boju, ubrzano je stvaranje organske materije i biljke postaju otporne na mnoge bolesti, nepovoljne vremenske uslove, poleganja i dr. Na folijarno đubrenje mnogo bolje reaguju mlade biljke nego starije. Međutim, folijarna prihrana ima i svoje loše strane. Primenom folijarnih đubriva dodaju se male i nedovoljne količine hraniva koje ne mogu zadovoljiti ukupne potrebe biljaka. Takođe, nepažnjim povećane koncentracije rastvora hraniva mogu da dovedu do stvaranja ožegotina. Protivnici ovakvog vida ishrane biljaka ističu i visoke troškove proizvodnje korišćenjem folijarnih đubriva pa se zato smatra da ovakav vid prihrane biljaka ne trebada bude, osnovni ili jedini način ishrane biljaka već da se posmatra kao dopunska ishrana koja omogućuje brzo i efikasno delovanje u cilju korekcije ishrane biljaka. Smanjenje troškova proizvodnje, značajno se ogleda u njenoj kombinaciji sa drugim agrotehničkim merama pre svih zajedno sa aplikacijom sredstava za zaštitu bilja. Folijarna đubriva se mogu kombinovati sa svim preparatima za zaštitu bilja sem sa bakarnim preparatima i sa preparatima na bazi sumpora.  Za folijarnu prihranu najviše se koriste vodotopiva đubriva raznih formulacija. Folijarna đubriva ne treba koristiti na temperaturama iznad 25ºC kao i na niskoj vlažnosti vazduha, ispod 50%. Najbolja primena je predveče, kada je slabija insolacija i veća vlažnost vazduh, ali da se ne očekuju padavine bar 4 dana.                                                                                          Folijarna prihrana može da se primeni više puta u toku vegetacije. Njen efekat je naročito velik u sušnim uslovima kao i u slučaju oštećenja od vremenskih nepogoda i od bolesti, štetočina i ožegotina od sunca.

 

                                     

 

 

 

Autor: Smiljka Mojsović | Objavljeno: 04. 05. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi