ZAŠTITA SALATE U PLASTENICIMA

Proizvodnji salate u plasteniku potrebno je posvetiti posebnu pažnju primenom preventivnih hemijskih mera iz razloga što velike štete mogu prouzrokovati mnoge bolesti i štetočine.

Preporuka je kod zaštite u plasteniku prvenstveno primena preventivnih mera a naravno potrebna je i hemijska zaštita. Od preventivnih mera se preporučuje:

  • dezinfekcija zemljišta i plastenika,
  • tretiranje semena pre setve,
  • redovno provetravanje plastenika,
  • umereno zalivanje,
  • prihrana sa manjom količinom azota,
  • redovno uklanjanje obolelih biljaka s parcele.

Zaštitu zelene salate od bolesti i štetočina treba obavljati odmah posle rasađivanja. Tek iznikle biljke su vrlo osetljive na bolesti. U proizvodnji rasada može doći do slabog nicanja ili poleganja mladih biljaka. Najčešći uzrok tome su zemljišni paraziti Phytium spp. i Rhizoctonia spp. koji izazivaju poleganje rasada. Kako bi se izbegla zaraza ovim prouzrokovačima bolesti treba izbegavati suvišno vlaženje, prilagoditi temperaturne uslove, povećati svetlost i provetravanje prostorije (tople leje) tokom sunčanih dana, gde se nalaze kontejneri sa mladim biljkama salate. Ukoliko je sadnja u tresetu dezinfekcija se ne mora obavljati. Međutim ukoliko je sadnja obavljena u zemljištu poželjno je obaviti tretiranje preparatom Previcur 607-SL ili Previcure energy, zalivanjem mladih biljaka sa 0,3% rastvorom (30 ml. rastvora u 10 l vode), ukoliko se nije izvršila dezinfekcija pre setve odnosno sadnje. Kada se salata bude rasađivala na stalno mesto u plasteniku, ukoliko se koristi stara crna folija obavezno je dezinfikovati. Nakon rasađivanja takođe treba primeniti preparat Previcur 607-SL u koncentraciji 0,3% zalivanjem rasađenih biljaka.

Plamenjača  (Bremia lactucae) salate- pojavi i razvoju ove bolesti odgovaraju uslovi veće vlage u zemljištu.  Prvi simptomi plamenjače izgledaju kao svetlo zelene do žute uglaste pege, oivičene glavnim lisnim nervima na licu lista, a u vlažnim uslovima u okviru pega na naličju lista formira se bela navlaka koju čine reproduktivni organi (spore). Pri povoljnim uslovima (visoka vlažnost i niske temperature) patogen se brzo širi i smanjuje prinos i kvalitet glavica.Na početku vegetacije koristiti kontaktne fungicide, a u vreme intezivnog porasta koristiti sistemične fungicide. Kod poslednjih tretiranja voditi računa o karenci. Za zaštitu od plamenjače postoje brojni preparati: Bravo 720 SC, Folio Gold 537,5 SC, Mankogal-80, Aliette 80-WP, Quadris i drugi

Siva plesan  (Botrytis cinerea) Prvi simptom zaraze je tamna, vodenasta zona u osnovi struka ili lista. Napadnuti delovi biljaka brzo trule i gube tržišnu vrednost. Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta u plasteniku predstavlja osnovnu meru zaštite. Kada su prohladni i oblačni dani smanjiti zalivanje i obavezno provetravati. Obolele biljke iznositi iz plastenika da ne bi došlo do širenja zaraze.  Protiv sive truleži koriste se preparati kao što su Switch 62,5 WG, Signum.

Antraknoza  (Microdochium panattonianum) salate – prve promene se dešavaju na starijem lišću salate u vidu sitnih, kružnih i hlorotičnih pega. One vremenom postaju nekrotične, a obolelo tkivo u okviru pega se raspada. Takve pege su udubljene. Na pojedinim mestima dolazi do njihovog spajanja i obrazovanja većih udubljenja u tkivu. Na glavnom nervu i peteljkama lista salate pege su izduženog oblika i udubljene, tipične za atraknozu. Usled zaraze patogenom gljivom, ali i prodiranja saprofita, zaražene biljke brzo propadaju. Zaštita se ogleda u plodoredu, redovnom provetravanju objekata da bi se otklonili uslovi za razvoj gljive.

Bela trulež  (Sclerotinia sclerotiorum) je česta u zaštićenom prostoru i tamo gde se ne poštuje plodored (gde se sadi više puta godišnje).  Zaraza nastaje u zoni korenovog vrata gde se kasnije javlja meka trulež. Biljka truli u zoni korenovog vrata, zbog toga gubi turgor, i biljka se lako odvaja od korena. Na delu glavice koji je okrenut prema zemlji često se uočava micelija gljive u vidu belih komada vate. Zaštita od ovog patogena ogleda se u uklanjanju zaraženih biljaka iz plastenika i provesti dezinfekciju zaraženog dela.

 Od insekticida u suzbijanju lisnih vaši, tripsa, grinja, mogu se upotrebiti : Actara25-WG, Chess, Karate Zeon, i sl.

Slike. Bremia lactucae

    

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 08. 11. 2021. u kategoriji savetodavstvo i prilozi