Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава

На основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-7974/2022 од 13.10.2022. године Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава (у даљем тексту: узгајивач). Меркантилни кукуруз који се даје јесте природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, са следећим елементима квалитета: до 14 % влаге, до 8 % ломљених зрна, до 2 % дефектних зрна, до 2 % нагорелих зрна, стране примесе максимално 1 %, од тога 0,5 % анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5 mm. Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњу, регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава, а млечна крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца у тренутку објављивања јавног позива. Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза је: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који: (1) је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину; (2) је уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинства; (3) није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу; (4) је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко. Начин подношења захтева Члан 2. Поступак за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза покреће се по пријави лица које испуњава услове из Закључка Владе РС 05 Број: 339-7974/2022. Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби (у даљем тексту: ПССС/ПСС) која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID). Списак ПССС/ПСС са подручјима на којем обављају саветодвне послове је одштампан уз овај Јавни позив и чини њихов саставни део (Прилог 1). Пријава из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу - Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део (Прилог 2). 2 Образац пријаве са целокупном документацијом доставља се ПССС/ПСС, у затвореној коверти са назнаком имена и презимена, адресом пребивалишта подносиоца пријаве, контакт телефоном и напоменом: „Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава“, препорученом пошиљком. Пријаве које нису поднете ПССС/ПСС која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID) и пријаве које нису поднете препорученом пошиљком ПССС/ПСС одбацује Одлуком. Рок за подношење пријаве Члан 3. Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 11. новембра 2022. године до 23. новембра 2022. године. Пријаве поднете пре почетка или после истека рока из става 1. овог члана, ПССС/ПСС одбацује Одлуком. Обавезна документација Члан 4. Уз образац пријаве из члана 2. став 3. овог јавног позива, подносилац доставља: 1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезор, као и 2) списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба. Сва документа из става 1. овог члана морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији. Документи који се прилажу не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве. Пријаву са непотпуном документацијом ПССС/ПСС одбацује Одлуком. Објављивање јавног позива и информације у вези расписаног јавног позива Члан 5. Јавни позив објављује се на званичним интернет страницама: Министарства (www.minpolj.gov.rs), Дирекције (www.rdrr.gov.rs) и Пољопривредних саветодавних и стручних служби на територији централне Србије и Пољопривредних стручних служби на територији Аутономних покрајина. Завршне одредбе Члан 6. ПССС/ПСС електронским путем прибавља податке од: 1) Управе за пољопривредно земљиште о испуњености услова да подносилац пријаве није у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа или по било ком основу 2) Управе за аграрна плаћања о испуњености услова да је подносилац пријаве остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину у складу са 3 прописом којим се уређују услови, начин и образац за остваривање права на премију за млеко. По извршеној провери података из пријаве и података из претходног става овог члана ПССС/ПСС формира ранг листу у складу са временом подношења пријава на јавни позив. Јединствену ранг листу подносиоца пријаве који испуњавају услове са укупним бројем млечних крава за које су поднете пријаве за територију Републике Србије утврђује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. (у даљем тескту: Јединствена ранг листа). На основу Јединствене ранг листе ПССС издаје подносиоцу пријаве потврду о испуњености услова за остваривање права на помоћ за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза, која је одштампана уз овај Јавни позив и чини његов саставни део (Прилог 3), који потом од Републичке дирекције за робне резерве прибавља писмени налог којим иста одобрава преузимање меркантилног кукуруза. Потврда из претходног става овог члана садржи одобрену количину меркантилног кукуруза до највише 240 кг по једној млечној крави, и издаје се по редоследу са Јединствене ранг листе, а до утрошка укупне количине меркантилног кукуруза. Узгајивач млечних крава уз потврду преузима одобрене количине меркантилног кукуруза код складиштара Дирекције, након окончања јавног позива и добијања писменог налога Дирекције. Преузимање меркантилног кукуруза вршиће се на паритету утоварено у возило узгајивача, у силосу овлашћеног складиштара Дирекције Складиштар Дирекције издаје потврду о преузетим количинама меркантилног кукуруза, коју потписују и узгајивач млечних крава и присутан представник ПССС/ПСС. Трошкове превоза меркантилног кукуруза од складишта Дирекције до узгајивача млечних крава сноси узгајивач млечних крава. ПССС/ПСС врши контролу расподеле и преузимања меркантилног кукуруза код складиштара Дирекције.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza.pdf

Autor: Zvonko Džeba | Objavljeno: 14. 11. 2022. u kategoriji stočarstvo