Biološke karakteristike lucerke

Pri povoljnim vremenskim i zemljišnim uslovima, lucerka brzo klija i niče. U godini setve se mogu razlikovati dve faze i to:

1.Faza setve-nicanje. Za uspešno klijanje i nicanje semena lucerke je potrebno sledeće: a.) kvalitetno seme, što podrazumeva klijavost najmanje 80%, čistoću 98%, bez prisustva karantinskih korova. Takođe u slučaju pojave bolesti lucerke, često se preporučuje tretiranje semena odgovarajućim preparatima. b.) zadovoljavajuća temperatura i vlažnost zemljišta. Za klijanje i nicanje lucerke minimalna temperatura zemljišta je 1oC, ali je najbolje sejati lucerku kada su toplotni uslovi povoljniji, što utiče na brzinu i ravnomernost klijanja i nicanja useva. Osim toplotnih uslova, zadovoljavajuća vlažnost zemljišta obezbeđuje brzo, ravnomerno i ujednačeno klijanje, nicanje i razviće ponika. U povoljnim uslovima, faza klijanje-nicanje lucerke traje od 5 do 7 dana. Nasuprot u manje povoljnim uslovima, ova faza može trajati znatno duže.

2.Faza nicanje-kraj vegetacionog perioda. U godini setve, zbog preraspodele organske materije stvorene u procesu fotosinteze razvoj korneovog sistema je uvek brži u odnosu na razvoj nadzemnog delabiljke. Posle nicanja fotosintetskom aktivnošću, zelenih kotiledona dolazi do rasta i razvića ponika, a intezitet početnog rasta zavisi od površine kotiledona. Dokazano je da postoji pozitivna korelacija između krupnoće semena i bujnosti ponika, što je u pozitivnoj korelaciji sa površinom kotiledona. Posle pojave kotiledona, formira se list sa jednom liskom. Izduživanje internodija lucerke počinje pre ili kasnije. Lucerka posejana u proleće, s izduživanjem internodija počinje kada se pojavi četvrti list, a to traje do pojave terminalnih cvasti. Kada stabljika ima 6-13 internodija. Posle košenja, ponovni porast počinje od vegetativnih pupoljaka zaštićenih koji su smešteni u osnovi nadzemnog dela biljke.

Faze razvoja biljaka u narednim godinama. Počev od druge godine života biljka, a prve godine normalnog korišćenja, u početku proleća, porast lucerke počinje bez izduživanja internodija. Izvesno vreme biljka ostaje u fazi rozete. Sa povećanjem dužine dana, porast stabljike i izduživanje internodija je veoma intezivno. U proleće posle kretanja vegetacije, lucerka prolazi kroz nekoliko faza razvoja ili stadijuma: intenzivni porast biljke,početak butonizacije i pojava prvih cvetnih pupoljaka, butonizacija, cvetanje, oprašivanje, oplodnja i sazrevanje mahuna.

Kod lucerke kao višegodišnje i višeotkosne biljke, vegetacioni ciklus se ponavlja više puta u toku godine i tokom nekoliko godina.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 07. 12. 2023. u kategoriji zanimljivosti