stočarstvo

Prehrana šarana u ribnjacima

03. 11. 2022. | stočarstvo

Prihranjivanje šarana u ribnjaku vrši se na određenim mestima koja su označena kolcima ili plovcima. Broj takvih hranilišta određuje se prema veličini ribnjaka i intenzitetu proizvodnje a ona moraju biti na dubini od 1 do 1.5 m gde su donekle zaštićna od vodenih ptica. Hrana se na hranilišta dovozi čamcem za izbacivanje hrane, ili običnim čamcem iz koga se hrana izbacuje ručno, lopatom . Osim ovoga načina danas se upotrebljavaju automatske hranilice i samohranilice za prihranjivanje konzumnog šarana, naročito na malim ribnjacima.

Opširnije

Podela ribnjaka prema produktivnosti

03. 11. 2022. | stočarstvo

Ribnjaci se prema njihovoj produktivnosti dele na visoko produktivne i ribnjake male produktivnosti.
U visoko produktivne ribnjake treba unositi toliko veštačkog đubriva da se sadržaj i sastav organskih i mineralnih materija i biogenih elemenata u njima ne smanjuje, a pod uslovom da se kiseonički režim održava u optimalnim granicama. Ribnjake male produktivnosti treba đubriti većim količinama veštačkog đubriva imajući u vidu poboljšanje fizičko-hemijskog sastava dna i vode ribnjaka, ali tako da kiseonički režim ostane u optimalnim granicama. Iz toga proizilazi da na lošim zemljištima treba više ulagati a to...

Opširnije

Kvalitet voda u ribnjacima

03. 11. 2022. | stočarstvo

Prvi korak u zasnivanju ribnjaka, je ispitivanje kvaliteta vode koji  se usmerava u tri pravca, tj. fizičko, hemijsko i biološko stanje kvaliteta.
Fizička svojstva vode imaju direktan uticaj na tempo i intenzitet rasta ribe u ribnjaku, odnosno direktno utiču na proizvodnju ribnjaka. Osnovna merenja odnose se na temperaturu vode, dubinu i prozirnost.
          Dubina vode u šaranskim ribnjacima kreće se obično od 1 do 2 m. Zbog male dubine u hemijskim i biološkim procesima značajnu ulogu ima temperatura vode. Optimalna temperatura...

Opširnije

UZGOJ RIBE U RIBNJACIMA

03. 11. 2022. | stočarstvo

U ljudskoj ishrani riba ima značajno mesto na trpezi. Riba i proizvodi od ribljeg mesa spadaju u istu grupu namirnica u kojoj su jaja i razne vrste mesa životinja, jer imaju dosta sličnosti u pogledu energetske, hranljive i biološke vrednosti.
Što se tiče naše zemlje, potrošnja ribe je relativno mala. Prema nekim podacima, prosečna potrošnja ribe po stanovniku, iznosi  oko 3.5 kg godišnje. Potrošnja ribe nije ravnomerna, odnosno nije jednaka u svim krajevima naše zemlje, kao što je i varijabilna u određenom  vremenskom periodu.

Opširnije

Seno lucerke

27. 10. 2022. | stočarstvo

Kao jedno od najvažnijih kabastih hraniva u ishrani muznih krava , čini kvalitetno lucerkino seno.

Opširnije

Prednost siliranog zrna kukuruza

27. 10. 2022. | stočarstvo

Upotreba siliranog kukuruza ima mnoge prednosti:

Opširnije

Silaža zrna kukuruza

27. 10. 2022. | stočarstvo

Kod siliranja kukuruz se ubira sa višim procentom vlage (30-35 %), zrno se usitnjava (otvori na čekiću dimenzija 10-12 mm), a prekrupa se odmah stavlja u silos. Sabijanjem silažne mase istiskuje se vazduh. Površina silirane mase prekriva se plastičnom folijom. Zidovi silosa moraju biti zaštićeni plastificiranim premazom ili plastičnom folijom. Fermentacija dobro sabijene i izolovane mase teče brzo i već nakon 2-4 dana stvara se mlečna kiselina koja konzerviše siliranu masu. Trajanje procesa siliranja zavisi od vlažnosti mase (minimalna vlažnost zrna je 28 %, a dodavanje vode u slučaju nižeg sadržaja vlage rizično je zbog...

Opširnije

SILIRANJE

27. 10. 2022. | stočarstvo

Siliranje je način konzervisanja biljaka i njihovih nusproizvoda vlažnim putem, a postiže se fermentacijama u siliranoj masi pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha. Ovakav postupak konzervisanja biljne hrane zasnovan je na inhibiciji štetnih mikroorganizama, kiselinama koje su proizvod spontane ili stimulisane biološke fermentacije, ili su poreklom iz direktne acidifikacije.
           Proizvod siliranja je silaža. Siliraju se razni biljni materijali: cela biljka kukuruza, kukuruzno zrno, repini rezanci, sirak, suncokret,...

Opširnije

Reproduktivni poremećaji kod preživara

16. 09. 2022. | stočarstvo

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo.

Opširnije

KAKO SVINJE PODNOSE LETNJU ŽEGU?

27. 05. 2022. | stočarstvo

Svinje oslobađaju suvišnu toplotu gotovo isključivo putem disanja; one nemaju znojne žlezde.

Opširnije